Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Kurnik Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa, Krasne-Lasocice 110, 34-620 Jodłownik.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy a po jego zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ich niepodanie może skutkować nie wykonaniem usługi,
  9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

In a digitally focused world replete with amateurish content and fake news, the ability to critically asses propositions and make informed decisions becomes essential to learners cognitive and intellectual well-being.