I. Kotwiczenie konstrukcji stalowej ( garażu) .
1. Zakotwienie konstrukcji stalowej nie jest objęte usługą montażu i jest obowiązkiem nabywcy. Aby
w sposób prawidłowy zakotwić konstrukcję do podłoża należy bezwzględnie przestrzegać
poniższej instrukcji.
2. Należy przygotować podłoże, na którym posadowiona będzie konstrukcja stalowa.
3. Podłoże powinno być wyrównane i wypoziomowane.
4. Konstrukcję stalową po zamontowaniu na wcześniej przygotowanym podłożu należy
bezzwłocznie zakotwić.
5. Jeżeli konstrukcja stalowa będzie posadowiona na glebie, należy zakotwić ją kotwami o
odpowiedniej długości, adekwatnej do rodzaju gleby będącej podłożem. W przypadku wątpliwości
należy zasięgnąć porady specjalisty.
6. Jeżeli gleba jest zwarta lub kamienista kotwa powinna mieć dł. co najmniej 300 mm, przy glebie
mniej zwartej należy stosować kotwy o dł. co najmniej 600 mm, a przy glebie piaszczystej należy
stosować kotwy o długości minimum 1000 mm.
7. Progu garażu nie kotwimy.
8. Ilość użytych kotew zależna jest od wymiarów ścian konstrukcji stalowej. Najpierw należy
zakotwić ścianę 2 kotwami, każda ok 200 mm od końców ściany. Odległość między kotwami
dzielimy na odcinki około 1500 mm i w każdym miejscu umieszczamy kotwę.
9. Kotwiczenie do gruntu. Kotwę wbijamy do momentu oparcia się jej poprzeczki o powierzchnię
kątownika ściany. Następnie przewiercamy dwa otwory o średnicy 5 mm przez poprzeczkę i
kątownik ściany. Otwory powinny być wywiercone po obu stronach wbitej w ziemię kotwy.
Poprzeczkę kotwy i kątownik ściany łączymy śrubą i nakrętką M10. Śruba powinna być na tyle
długa, aby nakrętka została wkręcona całkowicie do końca.
10. Konstrukcję stalową można posadowić na wkopanych w glebę lub ułożonych na glebie luźnych
elementach wsporczych (np. pustak, płyta chodnikowa itp.). Dla pojedynczej konstrukcji stalowej
ilość elementów wsporczych powinna wynosić co najmniej 6 sztuk. W przypadku gdy rozmiary
konstrukcji są większe od typowego garaż dla samochodu osobowego należy zwiększyć ilość
elementów wsporczych.
11. W przypadku kotwienia konstrukcji stalowej posadowionej na wkopanych w glebę lub ułożonych
na glebie luźnych elementów wsporczych (np. pustak, płyta chodnikowa itp.) nie można
kotwiczyć za pomocą metalowych jednosegmentowych łączników jednorozporowych lecz za
pomocą kotew do gruntu.
12. Przy kotwiczeniu na podłożu betonowym ( wylewki , płyty, ) należy stosować metalowe
segmentowe łączniki jednorozporowe 80 x 12 mm lub 100 x 12 mm. Nie należy stosować
łączników rozporowych, w których element rozporowy wykonany jest z plastiku.
13. Podłoże betonowe (posadzka, wylewka, płyta ) powinno mieć grubość co najmniej 150 mm.
Podłoże betonowe (murek) powinno mieć grubość co najmniej 150 mm i szerokość co najmniej
100 mm. Podłoże betonowe lub murek powinny mieć wymiary powiększone o około 200 mm od
wymiaru konstrukcji stalowej. Ilość łączników stosować odpowiednio do zasady z pkt 6.
14. Zamocowanie polega na przewierceniu wiertłem do metalu otworu o średnicy 12 mm przez
kątownik ściany. Wiercenie w metalu najlepiej rozpocząć od nawiercenia mniejszego otworu i
następnie powiększeniu go większym wiertłem. Następnie za pomocą wiertarki udarowej z
wiertłem do wiercenia w betonie o średnicy 12 mm, wiercimy poprzez otwór w kątowniku ściany
otwór w podłożu betonowym o głębokości równej długości elementu rozporowego zastosowanego
łącznika.

15. Osadzamy łącznik rozporowy w otworze i przykręcamy śrubę do oporu.
16. Po zakotwieniu konstrukcji stalowej próg wjazdowy należy zabetonować. Przejechanie pojazdem
po niezabetonowanym progu może być przyczyną jego uszkodzenia lub wygięcia.
17. Konstrukcję stalową posadowioną na glebie lub na elementach wsporcznych, należy
zabezpieczyć poprzez wykopanie wzdłuż progu i bezpośrednio pod nim zagłębienia ( rowku )o
głębokości ok. 20 cm i szerokości ok. 40 cm który należy wypełnić betonem tak, aby utworzy
W przypadku konstrukcji stalowej posadowionego na posadzce betonowej należy postępować
podobnie z tym, że wykuty rów powinien mieć głębokość ok. 10 cm

III. Informacje ogólne.
1. Elementy konstrukcji stalowej, które zostały zabezpieczone farbą podkładową należy pomalować
farbą nawierzchniową.
2. Elementy konstrukcji stalowej wykonane są z kształtowników ocynkowanych, które należy we
własnym zakresie pomalować farbą nawierzchniową, w szczególności zabezpieczając miejsca
spawów i skręcania. Pomalowanie konstrukcji uchroni te elementy przed powstaniem korozji.
3. Zawiasy należy pomalować oraz co najmniej raz na kwartał zakonserwować smarem
maszynowym.
4. Do bieżącego czyszczenia konstrukcji stalowej należy używać ciepłej wody z niewielką ilością
nieagresywnego środka czyszczącego. Przyklejone zanieczyszczenia należy namoczyć ciepłej
wody z niewielką ilością środka czyszczącego, a następnie ostrożnie zetrzeć za pomocą ściereczki
bawełnianej lub celulozowej. Nie należy stosowania do czyszczenia konstrukcji stalowej środków
do szorowania, środków ściernych, ściereczek z warstwą szorującą lub rozpuszczalników (np.
aceton, nitro i innych), gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni konstrukcji
garażu.
5. W okresie zimowym należy usuwać nadmiar śniegu z dachu. Należy przy tym pamiętać aby
narzędzie, którym usuwany będzie śnieg powinno być wykonane z materiału nie powodującego
uszkodzeń powierzchni dachu.
6. Podczas usuwania śniegu z dachu należy stosować metody pracy, sprzęt i narzędzia
zabezpieczające przed wypadkiem,a także zasady pracy na wysokości.
7. W przypadku produktu wykonanego z blachy akrylowej nabywca zobowiązany jest we własnym
zakresie do niezwłocznego ściągnięcia folii zabezpieczającej.

IV. Warunki gwarancji.
1. Producent udziela gwarancji na konstrukcję stalową na okres jednego roku. Gwarancja obejmuje
konstrukcję stalową.
2. Uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, rysy itp.) nie podlegają reklamacji. Gwarancją nie są
objęte nadto czynności, które Nabywca jest zobowiązany wykonać sam, w tym kotwienie ,
zabezpieczanie progu i malowanie konstrukcji.
3. Reklamacja z gwarancji będzie rozpatrywana po przesłanie zdjęć z dokładnym opisem usterek
oraz kopią dowodu zakupu na adres mailowy.
4. W ramach gwarancji Nabywcy przysługuje prawo do naprawy wadliwej konstrukcji stalowej, jej
wymiany w przypadku nie dającej się usunąć wady lub obniżki cenowej odpowiadającej
obniżeniu wartości użytkowej konstrukcji stalowej.
5. Gwarancja obejmuje nieodpłatne usunięcie wad konstrukcji stalowej, to jest takich wad, które
uniemożliwiają spełnianie funkcji wyrobów określonych w instrukcji obsługi.

6. Dostawca zastrzega sobie prawo wykonania oględzin przedmiotu reklamacji w celu oceny jej
zasadności. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia w uzgodnionym terminie i na określony
czas dostępu do reklamowanej konstrukcji stalowej, w celu wykonania oględzin, ekspertyz i
usunięcia wad.
7. O sposób usunięcia wady decyduje Sprzedawca konstrukcji.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia przyczyn zasadnej reklamacji konstrukcji stalowej w
terminie do 21 dni roboczych od daty uznania reklamacji. W przypadku gdy naprawa wymaga
wymiany części, które należy sprowadzić od producenta, czas usunięcia reklamacji wydłuża się do
30 dni.